english
           дома
За нас     Предмет на работа    Услуги    Ризици    Видови осигурувања    Контакт    РегистарПосредуваме:

 • за сите правни и физички лица
 • во сите видови на осигурувања
 • кај сите видови на оштетни побарувања
 • кај сите осигурителни компании

и тоа:


1. Пред да се склучи полисата

 • појаснувања и совети за одделни видови осигурувања
 • појаснувања и совети за одделни осигурителни компании
 • адекватна анализа и снимање на ризикот
 • изработка на повеќе можни варијанти за осигурување
 • ја објаснува методологијата за утврдување на висината на премијата
 • препораки за избор на најсоодветно осигурително покритие
 • запознавање на осигуреникот со условите на полисата
 • запознавање на осигуреникот со неговите обврски по таа полиса

2. За времетраење на полисата се грижи да се превземат сите неопходни дејствија, во     случај на:

 • промена на ризикот
 • промена на сумата на осигурување или
 • други важни промени,

3. Во случај на штетен настан

 • пријавување на штета кај осигурувачот
 • совет и појаснување за процесот на обештетување
 • посредување при процена, со свои стручни лица
 • посредување во утврдување на причина за штетата
 • соработува со сите страни во обезбедување на докази за утврдување на висина на штета и докази за правен основ за исплата на истата
 • превземање на сите правни дејствија во предвидените рокови, а кои се предуслов за уживање на правата по таа полиса
 • посредува во ажурирање и навремена исплата на штетата

4. Во случај на спор

 • правна помош и застапување